--> .

Pelajaran Kelas 1Sd Tayamum

 PELAJARAN FIQIH KELAS 1

TAYAMUMA. ARTI TAYAMMUM

            Tayammum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayammumyaitu bersuci yang seharusnya menggunakan air bersih , digantikan dengan menggunakan tanah aau debu. Tayammum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika Tayammum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu.


B. SEBAB DIPERBOLEHKANNYA BERTAYAMMUM

            Seseorang boleh melakukan tayammum sebagai pengganti wudhu. Sebab dibolehkan bertayamum, diantaranya adalah sebagai berikut dengan syarat;

1. Jika tidak mendapati air atau ada air namun tidak cukup untuk bersuci (wudhhu) atau mandi dimana      hanya cukup untuk minum atau kebutuhan mendesak lainnya.

2. Jika luka atau sakit dan khawatirnya bila menggunakan air.

3. Cuaca yang sangat dingin dan ekstrim dan berbahaya jika tetap menggunakan air.

4. Ada air namum untuk mengambilnya dapat membahayakan diri seperti di dasar jurang atau sebab        lainnya. 


C. SYARAT-SYARAT TAYAMMUM 

Dibolehkannya bertayamum, dengan syarat;

1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya , tetapi tidak bertemu. 

2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh        sakitnya.

3. Telah masuk waktu shalat.

4. Dengan debu yang suci.


D. RUKUN TAYAMMUM

1. Niat.

2. Mula-mula meletakkan dua belah tangan diatas debu untuk diusapkan ke muka.

3. Mengusapkan muka dengan debu ,tanah dengan sekali usapan.

4. Mengusapkan du belah tangan hingga siku-sikku dengan dengan debu tanah sekali.

5. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap ( yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana            berwudhu, tetapi cukup menyapu saja dan bukan mengoles-oles sehingga rata seperti menggunakan         air.

6. Tertib.    


E. SUNNAH TAYAMMUM

1. Membaca basmallah 

2. Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri.

3. Menipiskan debu.


F. YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM

1. Segala yang membatalkan wudhu.

2. Melihat air sebelum wudhu shalat, kecuali yang bertayammum karena sakit.

3. Murtad ( keluar dari Islam)


G. HIKAMAH  TAYAMMUM

a. Tayammum bukti Allah sayang dengan kita.

b. Tanah lebih mudah didapatkan disekeliling kita.

c. Memudahkan manusia dalam beribadah.

d. Mengingat asal mula ciptakan manusia.
Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel