--> .

CONTOH SOAL SEMESTER 1 PELAJARAN FIKIH KELAS 1 SD

SOAL-SOAL  SEMESTER  1  PELAJARAN FIKIH KELAS 1 SD
1.      Air mutlak yaitu?.................................................................................................

2.      Air musyammas yaitu?.........................................................................................

3.      Air musta’mal yaitu?............................................................................................

4.      Air najis yaitu?.....................................................................................................

5.      Berwudhu menggunakan air yang........... dan......................................................

6.      Berwudhu harus dilakukan secara?.......................................................................

7.      Bila membasuh kedua kaki harus sampai?............................................................

8.      Sebelum wudhu hendaknya didahulukan? ...........................................................

9.      Berdo’a sesudah wudhu termasuk?.......................................................................

10.  Apabila salah satu rukun wudhu tertinggal maka?................................................

11.  Jelaskan pengertian wudhu secara bahasa dan istilah!..........................................

12.  Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu?........................................................

13.  Apa maksud dari sunnah wudhu?..........................................................................

14.  Apa maksud dari rukun wudhu?............................................................................

15.   Apa saja hal yang meembatalkan wudhu?..........................................................

16.  Bolehkan berwudhu memakai air laut? Apa sebab?............................................

17.  Sebutkan macam-macam air yang bisa digunakan berwudhu!............................

18.  Bagaimana bacaan niat wudhu?.........................................................................

19.  Bagaimana bacaan doa sesudah wudhu?............................................................

20.  Apa saja hikmah berwudhu?...............................................................................


SOAL -SOAL PILIHAN GANDA

BJ 1. Wudhu secara bahasa............

a. berseri                b. berseri                    c. kotor                d. air

2.  Tujuan berwudhu adalah menyucikan diri dari......

    a. dosa                   b. hadas dan najis        c. badan             d. kotoran

3. Tanpa mengerjakan wudhu maka shalat kita..........

    a. sah                    b. tidak sah                   c. makruh           d. boleh saja

4. Apabila salah satu rukun wudhu tertinggal maka.......

    a. sah                   b. tidak sah                    c. makruh           d. boleh saja

5. Setelah membasuh kedua tangan , kita...

    a. membasuh muka                                    c.  membasuh kedua kaki

    b. mengusap kepala                                   d.  membasuh muka

6. Dibawah ini air yang termasukdigunakanuntuk wudhu adalah....

    a. air mata           b. air mineral                  c. air selokan       d. air danau

7. Menurut sunnah wudhu hendaknya mendahulukan bagian tubuh...

    a. sebelah kiri                                            c. keduanya

    b. sebelah kanan                                        d. kanan kiri oke

8. Dianggap sah apabila wudhu dikerjakan dengan.....

    a. sesuka hati                                             c. dibolak balik

    b. berdiri                                                    d. berurutan/ tertib

9. Wudhu menggunakan air laut, maka wudhunya....

    a. sah                                                          c. tidak sah

    b. makruh                                                   d. boleh saja

10. Di dalam berwudhu kegiatan pokok yang tidak boleh ditinggalkan disebut....

    a. larangan                                                   c. sunnah

    b. syarat                                                       d. rukun

11. Dibawah ini yang merupakan perbuatan wudhu kiita menjadi batal yaitu...

    a. minum                                                     c. berkumur

    b. bersentuhan kulit laki-laki dengan          d. bersentuhan kulit laki-laki dengan

        perempuan yang muhrimnya                        perempuan yang bukan muhrimnya

12. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki merupakan ..... wudhu.

    a. syarat                                                       c. sunnah

    b. rukun                                                       d. membatalkan

13. Memmbasuh kedua telapak tangan merupakan ...... wudhu.

    a. membatalkan                                           c. rukun

    b. sunnah                                                     d. syarat

14. Sunnah wudhu adalah bila dikerjakan..........

    a. mendapat pahala                                      c.  mendapat siksa

    b. tidak mendapat siksa                               d. tidak mendapatkan pahala

15. Apabila salah satu perbuatan wudhu ditinggalakn maka wudhunya tidak sah, hal itu disebut....

    a. syarat wudhu                                           c. sunnah wudhu

    b. rukun wudhu                                           d. larangan  berwudhu

16. Dibawah ini yang termasuk rukun wudhu adalah sebagai berikut....

    a. tidak berhadast besar                              c. mengusap semua kepala

    b. ada air yang banyak                               d. mengusap sebagian rambut kepala

17. Meletakkan niat pada saat wudhu dilakukan ketika....

    a. membasuh kaki                                      c. membasuh muka

    b. mengusap muka                                     d. selesai wudhu

18. Yang menjadikan wudhu kita menjadi batal adalah...

    a. tertidur nyenyak                                     c. tertib

    b. mumayyiz                                              d. minum

19. Berikut ini, air yang tidak boleh digunakan untuk wudhu adalah....

    a. air mutlak                                               c. air musta'mal

    b. air sungai                                               d. air embun

20. Hukum wudhu menggunakan air musyammas adalah......

    a. haram                                                     c. sunnah

    b. makruh                                                  d. mubah
Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel